settxfee

Set transaction fee

To set transaction fee call the settxfee() action.

Action Parameters

code

name

"eosio"

Contract Name

action

name

"newaccount"

Action Name

value

int32_t

1

Transaction fee value

feetype

uint32_t

1

Transaction fee type

producer

name

"eosio"

Producer name

Last updated